HEM

FÖRETAGET

NYA MARKNADER

KONCERNENS PROJEKT

GENERELLA RISKER

INVESTERARE

BOLAGSSTYRNING

PRESS

 

 

 

Prenumerera på nyheter här!

 

 

PROJEKT

 

Projekt till salu

En introduktion

Investeringsförfarandet

Det svarta guldet

Oljans historia - USA

Från prospekt till producerande källa – En guide

3D Survey

Prissättning

Risker

Ordförklaring

Senaste projektnyheter

Ordförklaring

Skriv ut

 

3D – Geologiskt data i tre dimensioner – högt informationsinnehåll, större exakthet och precist. Dyrare undersökningsform jämfört med traditionella metoder.

 

Acre – Ytmått. 1 Acre = 4 046 m2.

 

b (prefix) – Miljard = 109 (tusen miljoner).

 

bbl (Barrel) – Fat. Volymmått olja = 159 liter. Anges även som mbbl, mmbbl (tusen och miljoner fat olja).

 

bbls (Barrels) – Flera fat.

 

bbl/d – Fat per dag.

 

BPO (Before Payout) – Före utbetalning. Den tidsintervall av produktion i en källa som krävs för att investeringen ska betala sig. När en källa har ”betalt ut” har alla kostnaderna för utrustning, borrning och slutförande betalats.

 

BCF (Billion cubic feet) – Miljarder kubikfot. 1 miljard kubikfot=28 miljoner kubikmeter.BO (Barrel of oil) – Fat olja. Ett fat motsvarar 159 liter.

 

BOE (Barrels oil equivalent) – Oljeekvivalent. Mått omfattandebåde gas och olja, då gasens volymmått konverterats till motsvarande mängd oljefat.

 

BOPD – Fat olja per dag.

 

CF – Kubikfot. Volymmått för naturgas. 1 kubikfot = 0,028 m3. Anges även som mcf, mmcf, bcf och tcf (tusen, miljoner, miljarder eller biljoner kubikfot).

 

CFG (Cubic feet gas) – Kubikfot naturgas.DOE (Department of Energy) – Amerikanska Energimyndigheten.

 

EIA (Energy Information Administration) – fristående informationsavdelning tillhörande DOE, den amerikanska energimyndigheten.

 

EIS (Environmental Impact Statement) – Miljökonsekvensbeskrivning.

 

EPA (Environmental Protection Agency) – Motsvarar svenska Naturvårdsverket.

 

FERC (Federal Energy Regulatory Commission) – Federalaenergimyndigheten i USA.

 

Formation – Geologisk term. En geologisk bildning definierad genom jord- eller bergartssammansättning. Tillräckligt distinkt och sammanhängande för att kunna kartläggas i detalj. Några av de vanligaste formationernai Södra Texas:Frio, Yegua, Wilcox, Cook Mountain och Edwards.

 

Fraktionering – Öppning av formation genom sprängning i produktionssyfte.

 

Färdigställande – Få en källa i produktion.

 

Förbättrad utvinning (Improved recovery) – att använda faktorer som vattenflöden och annan teknisk påverkan för att utvinna mer olja och gas ur en reservoar.

 

Förkastning – En förkastning är en geologisk spricka i jorden där ena sidan av sprickan har en annan jordart än den andra.

 

Gal Gallon – 3,78541 liter.

 

Naturgaskolumn – Ett vertikalt intervall som är kapabelt
att producera naturgas. Den totala tjockleken av detta mäts i fot eller meter.

 

Gasproducerande intervall – En kommersiellt produktiv zon i en källa.

 

Hög vattenbrytning – Källan producerar för mycket vatten jämfört med mängden naturgas.

 

IEA – International Energy Agency. Sammanslutning av 26 länder för att tillvarata och utveckla energiområdet för medlemmarna.

 

Intervall – Vertikal zon av potentiell kommersiell produktionmätt i ett borrhål.

 

Loggning – Undersökning med sensorer av vätska, naturgaser och bergarten i borrhålet.

 

m (prefix) – Tusen = 103mbbl – Tusen fat.

 

mcf – Tusen kubikfot.

 

mcfpd – Tusen kubikfot per dag.


mm (prefix) – Miljon = 106

 

mmbbl/d – Miljoner fat olja per dag.

 

mmblseq – Miljoner fat oljeekvivalenter där 6000 kubikfot naturgas = 1 fat olja.

 

mmbo – Miljoner fat olja.mmbopd – Miljoner fat olja per dag.

 

mmcf – En miljon kubikfot.

 

NRI (Net Revenue Interest) – Nettointäktsintresse, d v s den andel en delägare äger i källan och den andel denne erhåller av de intäkter som källan genererar.

 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) – Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling.

 

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) – Sammanslutning av oljeexporterande länder.

 

ORRI (Overriding Royalty Interest) – Procentandel av produktionen eller produktionsintäkterna, produktionskostnaderna borträknade.

 

Prospektiva intervall – Den vertikala zon i en källa som förefaller ha potential för produktion av olja och/eller naturgas.

 

Prospect – Ett område med möjliga kolvätefyndigheter i sådana mängder att det ur geologisk och ekonomisksynvinkel är värt försöka utvinna en källa. Används också för att benämna en borrplats.

 

Reserv – Kvantitet olja och/eller naturgas som förväntas möjlig att utvinna kommersiellt.

 

Reservoar – Underjordisk, porös och genomträngligt stycke berg, som innehåller olja och/eller naturgas.

 

WI (Working Interest) – Rörelseintresse, d v s Delägarens andel av driftnettot samt kostnaderna för borrning,underhåll och slutförande av en källa.

 

Shothole – Testhål.

 

Show – Olja eller naturgas i borrvätskor eller i borrprover från en källa.

 

t (prefix) – Biljon = 1012 (tusen miljarder).

 

Torrhål – En borrad källa som inte ger tillräckligt ekonomiskt utbyte av kolväten. Brukar också ibland benämnasmed ”duster”, av dust = damm.

 

WTI (West Texas Intermediate) – Råoljetyp som används som referens för kvalitet och prissättning. Global oljekonsumtion 2005: 82.5 MMBpd = 82 miljonerfat olja per dag eller 29 930 miljoner fat olja totalt under året.

 

 

Skriv ut
Texas Onshore AB - Västra Kanalgatan 6  SE-211 41 Malmö  Tel +46-40-36 23 10  Fax +46-40-36 23 29  E-post info@texasonshore.se